Menorca, reserva de biosfera

La UNESCO va declarar Menorca reserva de biosfera el 8 d'octubre de 1993, atenent a l'alt grau de compatibilitat aconseguit entre el desenvolupament de les activitats econòmiques, el consum de recursos i la conservació d'un patrimoni i d'un paisatge que ha mantingut, i segueix mantenint avui, una qualitat excepcional. Menorca és un territori amb un paisatge rural tradicional molt ric. Allotja una notable diversitat d'hàbitats mediterranis en els quals viuen espècies d'animals i plantes exclusius a l’illa, algunes de les quals en perill d'extinció.


Al voltant del món hi ha més de 400 reserves de biosfera on s'experimenta amb el concepte del desenvolupament sostenible. Són llocs en els quals l'activitat humana es desenvolupa de forma compatible amb la conservació dels recursos naturals i del patrimoni cultural. Menorca forma part de la Xarxa Espanyola de Reserves de Biosfera i manté contactes amb altres reserves de biosfera adscrites al Programa Home i Biosfera (Programa MaB) de la UNESCO. El Consell Insular de Menorca, responsable institucional de la reserva, ha optat per la sostenibilitat, perquè les futures generacions de residents i visitants puguin seguir gaudint dels recursos naturals i de la bellesa paisatgística de la qual disposam avui. Per aquesta raó, s'actua amb precaució sobre el territori, per mantenir a llarg termini la qualitat de vida i els valors ambientals que han merescut la declaració de la UNESCO. Com a reserva de biosfera, aquests són els reptes de Menorca:

• Afavorir la conservació de les activitats que mantenen el paisatge tradicional i evitar les que puguin degradar-lo. Per a açò Menorca disposa del Pla territorial insular (PTI), que ordena el territori vetlant per la sostenibilitat i regulant el creixement urbanístic.
• Reforçar la conservació dels ecosistemes naturals i de la fauna i la flora autòctones, si es troben amenaçades. Per a açò es duen a terme campanyes d'eradicació de la flora invasora i es protegeixen les espècies amenaçades i els hàbitats més singulars.
• Aprofundir en el coneixement de la riquesa natural i cultural. Per a açò es duu a terme la recerca sobre el patrimoni arqueològic i natural.
• Definir estratègies de sostenibilitat a escala local. Per a açò cada municipi té la seva Agenda Local 21 i el seu propi Pla d'acció ambiental.
• Gestionar ambientalment el litoral i les platges, que són la base de l'activitat turística, mitjançant la protecció dels ecosistemes dunars i marins. Per a açò es prioritza la neteja manual i es regula l'ocupació de les platges.
• Minimitzar l'impacte ambiental de les activitats humanes quotidianes. Per a açò se separen i es tracten adequadament totes les fraccions de fems: l'orgànica, el rebuig, el paper, el vidre i els envasos.
• Arribar a ser un laboratori de sostenibilitat a l'aire lliure. Per a açò s'ha creat l'Observatori Socioambiental de Menorca (OBSAM), que recull i analitza la informació més rellevant de la reserva de biosfera.
Amb la col·laboració de la societat menorquina, d'algunes ONG i d'empreses de l’illa, Menorca duu a terme estratègies de desenvolupament per tal d’aprofitar la seva riquesa natural i, alhora, preservar-la. Per seguir convertint els reptes en realitats necessitam també el suport dels visitants, ja que tots junts podem contribuir a fer possible un desenvolupament que de debò sigui respectuós amb el medi ambient.

 
Imatges relacionades