parlant de
Informació sobre Menorca
explorar
Coses a veure i fer
informació
Dades de interés
Buscar
Catalan
 
Español Ingles Alemán Frances Italiano
  Menorca Talayótica - Candidata Patrimonio Mundial
Bienvenidos
Equilibri natural
Web oficial de turisme de Menorca
 
Compartir:   Publicar en facebook  Publicar en twitter

Fundació Foment del Turisme de Menorca

La Fundació Foment del Turisme de Menorca és una entitat sense ànim de lucre, constituïda per iniciativa del Consell Insular de Menorca.

Aquesta fundació té personalitat jurídica pròpia i independent dels seus fundadors i plena capacitat júrídica i d'obrar, sense altra limitació que les establertes en els seus estatuts i en la legislació vigent.

La Fundació es regeix per la Llei de fundacions (Llei 50/2002 de 26 de desembre) i la normativa de la comunitat autònoma de les Illes Balears que li sigui aplicable.

La Fundació es subjectará a l'ordenament civil, mercantil, laboral, fiscal i administratiu que, per raó de la matèria i especialitat, li sigui aplicable en cada situació o relació jurídica.


 
Contacte La Fundació Foment del Turisme de Menorca està ubicada al c/Artrutx, 22 2º Local 11- Polígon de Maó, 07714 Maó.

Horari:
De dilluns a divendres de 07:30-15:00hrs.
Dia 26 de desembre- TANCAT
Tel. + 34 971 368 678
E-mail: info@menorca.es
Llegir +
 
Fires La Fundació Foment del Turisme dins la seva estratègia de promoció i comunicació de l'illa de Menorca inclou l'assistencia a fires de producte generalista i específics. Cada any realitza una planificació en base als objtectius marcats per cada mercat escollint les més addients per a la consecució d'aquests objectius. Llegir +
 
<b>Els fins de la Fundació són les següents:</b>Finalitat i activitats Els fins de la Fundació són les següents:
- La promoció i el desenvolupament del turisme a Menorca i a l'exterior.
- El desenvolupament de nous productes turístics.
- El foment i impuls de negocis i instal·lacions turístiques a l'exterior amb la finalitat de captar inversions

Les activitats de la Fundació són les següents:
- La gestió de la xarxa d'oficines d'informació turística a Menorca
- La gestió de la xarxa de centres d'interès cultural
- L'impuls i el desenvolupament de la millora contínua a l'illa mitjançant el Sistema Integral de la Qualitat Turística Espanyola en Desti o altres sistemes de millora de la qualitat.
- L'impuls i el desenvolupament de productes turístics estacions nàutiques, producte eqüestre, convention bureau i qualsevol altre producte que es pugui crear.
Llegir +
 
Portal de Transparència En compliment de les lleis i normatives de Transparència i bon govern (Llei 19/2013 de Transparència, Accés a la Informació Pública i bon govern, Indicadors Internacionals), la Fundació Foment del Turisme de Menorca, com a organisme públic depenent del Consell Insular de Menorca, publica la informació següent: Llegir +
 
 


 
 
 
EL TEMPS A MENORCA
VÍDEOS DE MENORCA
EL TEMPS A MENORCA
SEGUEIX-NOS A