Fundació Foment del Turisme de Menorca

La Fundació Foment del Turisme de Menorca és una entitat sense ànim de lucre, constituïda per iniciativa del Consell Insular de Menorca.

Aquesta fundació té personalitat jurídica pròpia i independent dels seus fundadors i plena capacitat júrídica i d'obrar, sense altra limitació que les establertes en els seus estatuts i en la legislació vigent.

La Fundació es regeix per la Llei de fundacions (Llei 50/2002 de 26 de desembre) i la normativa de la comunitat autònoma de les Illes Balears que li sigui aplicable.

La Fundació es subjectará a l'ordenament civil, mercantil, laboral, fiscal i administratiu que, per raó de la matèria i especialitat, li sigui aplicable en cada situació o relació jurídica.